Thành lập doanh nghiệp và Kê khai thuế

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thủ tục hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

 • Mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số
 • Kê khai và nộp tiền thuế môn bài
 • Đăng ký phương pháp kê khai thuế Giá trị Gia tăng, thuế Thu nhập Cá nhân và Hóa đơn
 • Lựa chọn chế độ kế toán và đăng ký phương pháp trích khấu hao Tài sản Cố định

Kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập

Sau khi có Giấy phép kinh doanh, con dấu, tài khoản ngân hàng, chữ ký số, doanh nghiệp cần:

 • Kê khai thuế Giá trị Gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp và Thuế Thu nhập Cá nhân
 • Nộp Báo cáo Tài chính theo đúng quy định của cơ quan thuế
  Lưu ý: Đối với thuế GTGT và thuế TNDN, dù chưa có phát sinh gì vẫn phải thực hiện việc nộp tờ khai đúng hạn, nếu không sẽ bị phạt chậm nộp. Đối với thuế TNCN, sẽ kê khai khi có phát sinh. Đối với Báo cáo Tài chính dù chưa phát sinh vẫn phải nộp đúng hạn, nếu không sẽ bị phạt chậm nộp
 • Hạch toán các chi phí phát sinh trong giai đoạn đầu tư. Tư vấn cho doanh nghiệp hoàn thiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ các chi phí phát sinh này.

  Khi bắt đầu phát sinh doanh thu, doanh nghiệp cần:
 • Lựa chọn hóa đơn sử dụng, làm thủ tục thông báo và phát hành hóa đơn
 • Làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Hạch toán, ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh