Kế toán thuế trọn gói

Kê khai thuế

 • Tính thuế và khai thuế môn bài hàng năm
 • Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế
 • Lập báo cáo tạm tính thuế TNDN hàng tháng, hàng quý.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm
 • Lập báo cáo thuế TNCN khi có phát sinh
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm
 • Lập tờ khai các loại thuế khác (nếu có phát sinh)
 • Thông báo số tiền thuế phải nộp cho doanh nghiệp khi có phát sinh

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán và lập Báo cáo Tài chính cuối năm

 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào và đầu ra
 • Hạch toán và ghi sổ các nghiệp vụ kế toán
 • Làm kế toán tổng hợp cuối kỳ
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm
 • Tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp
 • Kết xuất các báo cáo, các sổ kế toán, chứng từ hạch toán sang các định dạng PDF, Excel cho doanh nghiệp tiện lưu trữ.
 • Hướng dẫn in và phối hợp phân loại, sắp xếp bộ chứng từ và sổ sách kế toán sau khi kết thúc năm tài chính

Tư vấn, giải trình thuế

 • Tư vấn thực hiện các chính sách và quy định thuế hiện hành
 • Phối hợp với doanh nghiệp quyết toán và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện

Hỗ trợ doanh nghiệp nộp các báo cáo thuế và báo cáo tài chính năm