Dọn dẹp sổ sách kế toán

  • Kiểm tra và rà soát lại hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo thuế, báo cáo tài chính các năm
  • Phát hiện và khoanh vùng các vấn đề tồn đọng
  • Dựa trên mức độ nghiêm trọng của các vấn đề, đưa ra các phương án khắc phục, phân tích từng phương án cho doanh nghiệp đưa ra quyết định cuối cùng để thực hiện
  • Sửa chữa các sai sót, bổ sung, hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán
  • Thẩm định lại báo cáo tài chính sau khi chỉnh sửa sai sót và điều chỉnh lại báo cáo tài chính theo luật thuế
  • Sao lưu toàn bộ bản mềm các báo cáo đã lập cho doanh nghiệp
  • Phối hợp cùng doanh nghiệp giải trình quyết toán với cơ quan thuế