Dịch vụ thuế Thu nhập Cá nhân

  • Đăng ký Mã số thuế Thu nhập Cá nhân và đăng ký giảm trừ gia cảnh.
  • Thiết lập hệ thống tiền lương (thiết kế khung lương, làm hợp đồng lao động mẫu, xây dựng quy chế tiền lương…).
  • Kê khai thuế Thu nhập Cá nhân hàng tháng, hàng quý cho các tổ chức, cá nhân cư trú, cá nhân không cư trú.
  • Thay mặt tổ chức, cá nhân làm việc với các cơ quan chức năng.
  • Quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân
  • Tư vấn thực hiện các chính sách và quy định thuế hiện hành