Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ phát hành hóa đơn

  • Quyết định về việc sử dụng hóa đơn điện tử
  • Chọn nhà cung cấp hóa đơn điện tử (lưu ý: cần chọn đơn vị cung cấp được cơ quan thuế chứng nhận)
  • Chọn mẫu hóa đơn điện tử phù hợp với doanh nghiệp
  • Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế

Bước 3: Kiểm tra kết quả hồ sơ

  • Nếu hồ sơ chưa được duyệt: Điều chỉnh lại theo hướng dẫn của cơ quan thuế
  • Nếu hồ sơ được duyệt: Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử